ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
กรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
9679450
ราคากลาง: 
235,716.01
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
องค์การเภสัชกรรม
235,716.01
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 19, 2557