ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ งบลงทุนประจำปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
511000
วันที่รับเอกสาร: 
26/07/2559 - 08/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
26/07/2559 - 08/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/08/2559
ราคากลาง: 
452,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
394,830.00
บริษัท วินเทรดอินเตอร์กรุป จำกัด
587,162.50
บริษัท ซีเอฟ 2 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
436,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
387,730.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 26, 2559