ซื้อเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
136000
ราคากลาง: 
135,834.02
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ราคา: 
132,680.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ราคา: 
132,680.00
วันที่ประกาศ: 
17/09/2562