ซื้อเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 4 รายการ งบลงทุนปี 2560 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
319000
วันที่รับเอกสาร: 
04/10/2559 - 17/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
04/10/2559 - 17/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/10/2559
ราคากลาง: 
316,891.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี เพิล แวร์ จำกัด
318,846.50
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
316,624.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
312,800.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 4, 2559