ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๑ และห้อง ช.ผอก.ฝรอ.๒

เลขที่ประกาศ: 
กจซ. 231/2566 ลว. 8 พ.ย. 66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
155150
ราคากลาง: 
155,150.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สมหวังเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายจำกัด
ราคา: 
155,150.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่่่ง จำกัด
ราคา: 
158,360.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอ็น.เอ็ท.ที. เซอร์วีส
ราคา: 
161,570.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สมหวังเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายจำกัด
ราคา: 
155,150.00
วันที่ประกาศ: 
08/11/2566