ซื้ออุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1819000
วันที่รับเอกสาร: 
19/04/2565 - 28/04/2565
วันที่ยื่นซอง: 
29/04/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/05/2565
ราคากลาง: 
1,658,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 19, 2565