ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักบัญชีและกองทุนกลาง จำนวน 1 งาน (36 รายการ)

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.229/2566 ลว.31 ต.ด.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
295936.32
ราคากลาง: 
295,936.32
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุันส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
295,936.32
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านทรัพย์ศิณะ
ราคา: 
342,550.87
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย
ราคา: 
325,665.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุันส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
295,936.32
วันที่ประกาศ: 
01/11/2566