ซื้อหลอดไฟ LED ( วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )

เลขที่ประกาศ: 
H-62-1-PA-0030
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที อาร์ พี ซัพพลาย
ราคา: 
3,210.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.พระยาไกร อินเตอร์เทรด
ราคา: 
2,974.60
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562