ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
144182.50
ราคากลาง: 
144,182.50
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอดเซสโซรี่ จำกัด
144,182.50
บริษัท ออฟฟิค ไดเรคท์ จำกัด
157,204.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอดเซสโซรี่ จำกัด
144,182.50
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 29, 2561