ซื้อหมึกพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 15 รายการ

เลขที่ประกาศ: 
กจซ. 248/2566 ลว. 21 พ.ย. 66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยาิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
318218
ราคากลาง: 
318,218.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ็ุป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
318,218.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
343,170.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทแม็กซ์ ฟอร์จูน จำกัด
ราคา: 
358,771.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ็ุป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
318,218.00
วันที่ประกาศ: 
21/11/2566