ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน ( 43 รายการ)

เลขที่ประกาศ: 
กจซ. 246/2566 ลว. 20 พ.ย. 66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
358451.07
ราคากลาง: 
358,451.07
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
382,530.35
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที.อาร์.พี ซัพพลาย
ราคา: 
358,451.07
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ทรัพย์ศิญะ
ราคา: 
383,133.83
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน ที.อาร์.พี ซัพพลาย
ราคา: 
358,451.07
วันที่ประกาศ: 
21/11/2566