ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
92461696
ราคากลาง: 
92,461,696.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 16, 2563