ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง

วันที่ประกาศ: 
27/08/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
109,890.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: