ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
109890
ราคากลาง: 
109,890.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้านน้ำดื่มดีวอยด์
ราคา: 
108,900.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านน้ำดื่มดีวอยด์
ราคา: 
108,900.00
วันที่ประกาศ: 
18/09/2562