ซื้อทรัพย์สินลงทุนประจำปี งบประมาณ 2560 จำนวน 6 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
274000
วันที่รับเอกสาร: 
05/10/2559 - 18/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
05/10/2559 - 18/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/10/2559
ราคากลาง: 
245,083.50
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
153,983.70
บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
11,780.70
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 5, 2559