ช่วงเวลา เลิกงาน (16.00-18.00)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย 63 วิ่งท่าน้ำนนท์ไปสาวรีย์ ชืวงเวลาประมาณ 16.30- 17.30 มีรถให้บริการ 5 คัน แต่ไปมีถึงปลายทาง และไม่ค่อยมีคนใช้บริการแต่คันที่ขึ้น วิ่งถึงแลายทางแต่คนขึ้นไม่ได้เพราะเต็มเนื่องจากคันก่อนหน้าวิ่งไม่ถึงปลายทาง ควรจัดรถช่วงเวลาดีงกล่าว ให้วิ่งถึงปลายทางเพื่อกระจายให้ได้ใช้บริการได้ทั่วถึง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ