ชื่นชม พนักงาน สาย 47-80361

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พูดจาไพเราะ แนะนำผู้โดยสารให้นั่งก่อน ยืนเมื่อรถหยุดเข้าป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป