ชื่นชมรถเมล์สาย 4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมล์สาย 4 หมายเลข 4-4-4011 ออกจากอู่ท่าเรือ 8:45 วันที่ 8 กันยา บริการผู้โดยสารดีมาก กล่าวต้อนรับ/ขอบคุณทุกป้ายที่จอด ประทับใจครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ