ชื่นชมพนักงาน ปอ. 207 สีเหลือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถ และ พนักงานเก็บค่าโดยสารของ ปอ. 207 สีเหลืองปฎิบัติงานวันนี้ 04 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 7:30 เช้าครับ (มุ่งตรงบางกะปิ) พูดจาไพเราะ คอยพูดเตือน ผดส เวลาจะลงรถให้ระวังครับ พนข ชื่อ นาย สมชาย น้อยคำภา เลขรถคือ 12-5064 ครับ ไม่ทราบชื่อของ พนก เพราะว่าไม่ได้แจ้ง แจ้งให้พนักงานทั้งสองทราบด้วยครับ

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขอบขอบคุณท่านผู้ใช้บริการที่เห็นความสำคัญต่อพนักงานประจำรถ และช่วยส่งเสริมคนดีให้ประพฤติปฏิบัติต่อสังคมสืบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ