ชื่นชมพนักงานขับรถสาย77

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถโดยสารสาย77 วันศุกร์14กันยา รอบเย็นชื่อ โกสินทร์ วระวิสัน ขับรถนิ่มนวล สวัสดีและขอบคุณผู้โดยสารที่ขึ้นลงทุกครั้ง และบอกชื่อป้ายให้ผู้โดยสารตลอดทุกป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 77 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ