ชื่นชมพนักงานก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 96 เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 เวลาประมาณ 16:00น. ดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารให้ปลอดภัยทุกป้าย ขานบอกป้ายหน้าทุกป้าย พนักงานท่านนี้คือ คุณวรพล จึงเปรมปรีดิ์ อยากให้พนักงานเก็บค่าโดยสารทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างท่านนี้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป