ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผลสารวจเรื่องการขึ้นค่าโดยสารรถประจาทางของนิด้าโพล ระบุว่าผู้ใช้บริการ ต้องการให้รถโดยสาร ขสมก.และรถเอกชนร่วมบริการ ปรับปรุงการให้บริการหลังมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร

ภาพประกอบ: 
009
0007
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: