ชมเชย สาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยสาย 67 ในช่วงเวลา 6.30 - 7.30 น. จัดรถให้บริการเหมาะสม และมีรถออกจากอู่ วัดเสมียนนารีในช่วงเวลาเร่งด่วนดีขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ