ชมเชย สาย 185 ฟรี 1-40376

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขับรถดีมาก ไม่เร็ว ไม่ช้า จอดรับนิ่ม ตรงป้าย มีพนักงานตั๋วที่สุภาพ แนะนำบริการบนรถ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และองค์การจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และยินดีนำข้อเสนอแนะไว้เพื่อพัฒนาการให้บริการทีดียิ่งขึ้นต่อไป