ชมเชย จนท.รหัส 38

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จนท.รหัส 38 ให้บริการดีมาก มีความเอาในใส่ พูดจาดี พอใจการให้บริการมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ