ชมเชยพนักง่นขับรถถสาย 2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถชื่อ ธนา บุตรโคตร ขับรถมีมารยาท ใจเย็น มีน้ำใจต่อผู้ร่วมทางคันอื่นๆ