ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 555

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 555 รังสิต-สุวรรณภูมิ ดิฉันเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสารสาย 555 ในวันที่ 24 พ.ย.64 จากสนามบินดอนเมือง ไปสุวรรณภูมิ โดยขึ้ยรถเวลาประมาณ 10:00 น. เป็นรถทะเบียน 13-1056 / หมายเลขข้างรถ 1-45087 จากที่สอบถาม พนักงานเก็บค่าโดยสาร ชื่อ ชาตรี เห็นการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ให้บริการในวันที่ 24 พ.ย.64 บริการด้วยความน่ารัก สุภาพเรียบร้อย ได้ยินเสียงขานแจ้งจุดจอดให้ผู้โดยสารทราบ เป็นระยะ ทำให้รู้สึกถึงความตั้งใจในการให้บริการ จึงขอแสดงความชื่นชมมา ณ. ที่นี้ค่ะ ขอให้ทาง ขสมก. ส่งต่อความชื่นชมนี้ ถึงพนักงานคนดังกล่าว เพื่อให้มีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่บริการผู้โดยสารต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น