ชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 24

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ให้บริการสุขภาพ น้ำเสียงนุมนวล มีน้ำใจช่วยเหลือส่งคนชราลงป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอย่างอ่อนโยนและใจเย็นมาก หมายเลขรถ 8-50331เวลา 15.30 น. พิกัดป้ายรถเมล์หน้า รพ.ทหารผ่านศึก https://uppicimg.com/v/hgXGyd1c

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 24 คันดั่งกล่าว ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ