ชมเชยพนักงานขับรถสาย 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถสาย 84 หมายเลขข้างรถ 6-50100 ทะเบียนรถ 11-8681 บริการดีขับรถใจเย็น คอยบอก location ว่าถึงจุดไหนแล้วให้ผู้โดยสารทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก