ชมเชยบริการสาย 204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพี่ผู้หญิง พนักงานเก็บเงินสาย 204 ทะเบียน 12-9808 บอกทุกป้ายว่าถึงไหนแล้วแต่นั่นยังไม่ประทับใจเท่าขอบคุณทุกการฉีกตั๋วซึ่งแทบไม่เคยเห็นใครทำ เวลาราว 14.00น. วันที่ 07/06/2560

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ