จ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.

เลขที่ประกาศ: 
คณะกรรมการฯ467/2566 ลว. 20 ก.ย.6
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4000000
ราคากลาง: 
3,990,030.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จำกัด
ราคา: 
3,969,700.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สไวป จำกัด
ราคา: 
3,955,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์บี ซอฟท์เฮ้าส์
ราคา: 
3,985,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จำกัด
ราคา: 
3,969,700.00
วันที่ประกาศ: 
20/09/2566