จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1394531
ราคากลาง: 
806,562.12
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
ราคา: 
685,790.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
ราคา: 
701,633.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ราคา: 
702,945.74
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
ราคา: 
1,125,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
ราคา: 
685,790.00
วันที่ประกาศ: 
16/02/2561