จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอุ่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2487396.96
วันที่รับเอกสาร: 
07/08/2563 - 19/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
20/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/08/2563
ราคากลาง: 
2,487,396.96
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 7, 2563