จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2 อู่กัลปพฤกษ์

วันที่ประกาศ: 
08/08/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
778,752.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: