จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
1673480
ราคากลาง: 
644,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัยสามยอดซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
643,472.32
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัยสามยอดซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
643,472.32
วันที่ประกาศ: 
15/05/2562