จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1561986
วันที่รับเอกสาร: 
07/03/2561 - 14/03/2561
วันที่ยื่นซอง: 
15/03/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/03/2561
ราคากลาง: 
755,467.08
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 8, 2561