จ้างประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
5000000
วันที่รับเอกสาร: 
28/06/2565 - 06/07/2565
วันที่ยื่นซอง: 
07/07/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/07/2565
ราคากลาง: 
5,000,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 28, 2565