จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
350400
วันที่รับเอกสาร: 
08/04/2559 - 20/04/2559
วันที่ยื่นซอง: 
08/04/2559 - 20/04/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/04/2559
ราคากลาง: 
233,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 8, 2559