จ้างบำรุงรักษาดูและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด (สิทธิชัย)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
320000
ราคากลาง: 
166,406.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
164,352.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
164,352.00
วันที่ประกาศ: 
29/08/2562