จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
270000
ราคากลาง: 
270,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
270,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
270,000.00
วันที่ประกาศ: 
20/06/2562