จ้างทำความสะอาดสำนักงานเขตการเดินรถที่ 2 อู่สวนสยาม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

เลขที่ประกาศ: 
2-62-7-PA-0017
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.อาร์.ดี เซอร์วิส
ราคา: 
239,520.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.อาร์.ดี เซอร์วิส
ราคา: 
239,520.00
วันที่ประกาศ: 
22/07/2562