จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว

วันที่ประกาศ: 
24/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
2,268,990.00 บาท