จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
497675.82
ราคากลาง: 
497,675.82
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
ราคา: 
497,675.82
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
ราคา: 
497,675.82
วันที่ประกาศ: 
27/09/2562