จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตันแบบ จำนวน 2 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
577350.36
ราคากลาง: 
577,350.36
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไทยแสงเจริญเซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
577,350.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไทยแสงเจริญเซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
577,350.00
วันที่ประกาศ: 
27/09/2562