จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2519745.14
วันที่รับเอกสาร: 
04/03/2564 - 15/03/2564
วันที่ยื่นซอง: 
16/03/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/03/2564
ราคากลาง: 
2,519,745.14
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 4, 2564