จ้างจัดโล่ประกาสเกียรติคุณ จำนวน 547 อัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
351174
ราคากลาง: 
351,174.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด
ราคา: 
351,174.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด
ราคา: 
351,174.00
วันที่ประกาศ: 
02/08/2562