จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2400000
วันที่รับเอกสาร: 
17/03/2565 - 28/03/2565
วันที่ยื่นซอง: 
29/03/2565
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/03/2565
ราคากลาง: 
2,386,100.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2565