จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
10000000
วันที่รับเอกสาร: 
21/12/2563 - 06/01/2564
วันที่ยื่นซอง: 
07/01/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/01/2564
ราคากลาง: 
9,914,831.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 21, 2563