จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
10000000
วันที่รับเอกสาร: 
27/05/2563 - 11/06/2563
วันที่ยื่นซอง: 
12/06/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/06/2563
ราคากลาง: 
9,914,831.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 27, 2563