จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 12 ป้าย

วันที่ประกาศ: 
09/10/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
423,421.47 บาท